Stanovy

ALLIANCE FRANÇAISE de Pardubice

Sídlo sdružení:  Alliance française de Pardubice

Pernštýnské náměstí / Klášterní ulice 54
530 21  PARDUBICE
Česká republika

Obsah:

I. Účel a složení sdružení
II. Vedení sdružení, způsob fungování
III. Finanční prostředky
IV. Úpravy stanov, zánik sdružení
I. Účel a složení sdružení

Článek 1

Alliance française de Pardubice je neziskovou organizací, založenou v souladu se stanovami a s cíli Alliance française, která vznikla v Paříži roku 1883. Cílem Alliance française de Pardubice je šířit v pardubickém regionu francouzský jazyk a kulturu a shromažďovat všechny, kteří se na rozvoji francouzštiny chtějí podílet. V širším smyslu je cílem organizace vzájemnými jazykovými a kulturními výměnami přispívat k vzájemnému poznání lidu České republiky a Francie.
Aktivity sdružení nejsou v žádném případě zaměřeny politicky, nábožensky ani etnicky.

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

Sídlo sdružení je na adrese: Pernštýnské náměstí / Klášterní ulice 54, 530 21  Pardubice, Česká republika

Sdružení bude definitivně ustaveno až po schválení stanov organizací Alliance française de Paris.

Článek 2

Druhy činností sdružení jsou následující:

- organizování kurzů francouzského jazyka pokud možno s přípravou na zkoušky a udělením diplomu Alliance française de Paris
- podpora vyučování francouzštiny ve školách v Pardubicích a v jejich regionu (soutěže, ceny a medaile, čestné plakety… atd.)
- vytváření vhodných struktur pro šíření kultury Francie a dalších frankofonních zemí, zejména založení knihovny, půjčovny audio a video kazet, eventuálně filmového klubu…atd.
- účast na pořádání mezinárodních kulturních akcí, výstav, koncertů, představení, seminářů… a dalších
- pomocí výše uvedených akcí přispívat k rozvoji francouzsko-českých přátelských vztahů
- pomoc při organizování výletů a cest do Francie a frankofonních zemí za účelem prohloubení znalosti francouzštiny

Článek 3a

Sdružení je tvořeno členy řádnými a čestnými.

Členství vzniká registrací u výboru a zaplacením členského příspěvku. Minimální roční členský příspěvek činí 200,- Kč. Pro členy mladší 18-ti let, studenty, důchodce a osoby se změněnou pracovní schopností činí minimální roční členský příspěvek 100,- Kč. Výše příspěvku podléhá každoročnímu schválení výboru, vyšší příspěvek je možný.
Čestným členem může být jmenován ten, kdo zvláště významným způsobem přispěje k rozvoji sdružení nebo česko-francouzským vztahům. Čestné členství je navrhováno výborem a schvalováno valnou hromadou.

Článek 3b

     Všichni členové sdružení mají stejná práva a povinnosti:

a) právo podílet se na činnosti sdružení a účastnit se akcí pořádaných sdružením
b) právo být informován o jednotlivých akcích sdružení
c) právo předkládat návrhy a vznášet připomínky
d) právo volit a být volen do orgánů sdružení mají členové starší 18-ti let
e) povinnost podporovat cíle sdružení a respektovat stanovy
f) povinnost přispívat k dobrému jménu sdružení
g) povinnost řádně platit zápisné a členské příspěvky

Na čestné členy se vztahují pouze body a) až c).

Článek 4

     Řádné i čestné členství zaniká

- demisí
- vyloučením člena správním výborem z důvodu neplacení členských příspěvků

Rozhodnutí správního výboru musí být schváleno nejbližší valnou hromadou.

 

II. Vedení sdružení, způsob fungování

Článek 5

     Sdružení je spravováno devítičlenným výborem, voleným valnou hromadou v tajných volbách na období dvou let. Stávající členové mohou být voleni i na následující období.
V období dovolené si výbor zajistí za své chybějící členy dočasnou náhradu. Tato náhrada musí být schválena nejbližší valnou hromadou.
Na své první pravidelné schůzi po valné hromadě si výbor v tajném hlasování zvolí ze svého středu předsednictvo ve složení: předseda, 2 místopředsedové, tajemník a pokladník.
Ředitel Alliance française de Pardubice je z titulu své funkce členem předsednictva s hlasem poradním bez práva hlasovacího.

Článek 6

     Velvyslanec Francie v České republice je z titulu své funkce čestným předsedou Alliance française de Pardubice.

Článek 7

     Výbor se schází nejméně čtyřikrát za rok a vždy, když je svolán předsedou nebo na žádost alespoň jedné čtvrtiny svých členů. Schůze jsou svolávány předsednictvem.
Člen výboru, který se po dobu jednoho roku bez řádné omluvy neúčastní schůzí výboru, je vyloučen.
Výbor je schopen usnášení o otázkách uvedených v článku 11, je-li přítomna nejméně polovina jeho členů.
Ze schůzí je pořizován zápis, který, podepsán předsedou a tajemníkem, je předkládán na následující schůzi výboru k odsouhlasení.

Článek 8

     Za výkon své funkce nepobírají členové sdružení žádné odměny.
Článek 9

     Valná hromada se schází nejméně jednou za rok a vždy, když je svolána výborem na žádost alespoň jedné čtvrtiny svých členů.
     Valná hromada se sestává ze všech členů zapsaných do seznamu členů ke dni svolání valné hromady. Oznámení o konání valné hromady musí být odesláno nejméně 30 dnů před datem jejího konání.
     Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové mohou být přítomni osobně nebo mohou dát plnou moc jinému členu, přičemž jeden člen může zastupovat nejvýše dva nepřítomné členy. Není-li tohoto počtu dosaženo, vyčká se 30 minut a potom je valná hromada schopna usnášení v přítomném počtu řádných členů.
Program valné hromady sestavuje výbor. Jeho předsednictvo je shodné s předsednictvem výboru. Průběh valné hromady je řízen předsednictvem.
     Valná hromada vyslechne zprávu o činnosti a o hospodaření sdružení a hlasuje o jejich schválení. Hlasuje též o schválení rozpočtu na příští období, o otázkách dle programu a o složení příštího výboru. První skrutinium těchto voleb může být tajné.
     Valná hromada určuje revizní komisi, kterou tvoří nečlenové výboru. Stávající členové revizní komise mohou být voleni i na následující období.
     Výroční zpráva a účetní doklady musí být k dispozici k nahlédnutí všem členům sdružení.

Článek 10

     Výdaje se vydávají dle příkazu předsedy na základě odsouhlaseného rozpočtu a jsou schvalovány výborem. Sdružení je na veřejnosti a vůči ostatním právním subjektům zastupováno předsedou. Po dobu jeho nepřítomnosti je předseda zastoupen místopředsedy. Osoby, které na veřejnosti a vůči ostatním právním subjektům sdružení zastupuje, musí být svéprávné.

Článek 11

     Usnesení výboru týkající se nabývání, směny a převodu nemovitostí sloužících k plnění poslání sdružení, uvalování hypoték na nemovitosti, pronájmů delších než 9 měsíců a půjček musí být předložena ke schválení valné hromadě.

 

III. Finanční zdroje

Článek 12

 

     Finanční zdroje sdružení jsou tvořeny:

- členskými příspěvky členů
- dary a příspěvky
- poskytnutými dotacemi
- zvláštními zdroji, které eventuálně podléhají schválení příslušného orgánu
- službami poskytovanými sdružením (zápisné do kurzů…)

Článek 13

     Funkce a povinnosti členů výboru jsou stanoveny interním předpisem.
IV. Úpravy stanov, zánik sdružení

Článek 14

     Stanovy mohou být změněny pouze na návrh správního výboru nebo na návrh jedné desetiny členů valné hromady, který musí být předsednictvu doručen nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady.

Článek 15

     Změna stanov nabývá platnost až po jejím schválení organizací Alliance française de Paris.

Článek 16

     Na valné hromadě, svolané speciálně k tomu, aby schválila zánik sdružení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Není-li tohoto počtu dosaženo, je svolána na termín nejdříve za 15 dní nová valná hromada. Ta je schopna usnášení při jakémkoliv počtu přítomných členů. Ve všech případech musí být zánik sdružení odsouhlasen nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Článek 17

     V případě zániku sdružení určí Alliance française de Paris tříčlennou likvidační komisi, jejíž členové se nazývají „komisaři“ a jsou pověřeni úkolem zlikvidovat majetek sdružení. Komise převede eventuální čistá aktiva na jinou Alliance française v České republice, na Alliance française de Paris nebo na velvyslanectví Francie v České republice.